เปิดแผนที่นำทาง บูรณาการแก้ไขเชิงระบบ การระบาด COVID-19

เปิดแผนที่นำทาง บูรณาการแก้ไขเชิงระบบ การระบาด COVID-19

29 มีนาคม 2563

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศม ลีระพันธ์
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


รายการ The Active ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS