COVID-19

การคิดเชิงระบบ กับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างมาก และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับหลายปัจจัย จึงได้มีการรวมกลุ่มกันของคณะผู้วิจัยสหสาขา สหวิชาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบและกระบวนการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบในนามของ "คณะทำงานพัฒนาแบบจำลองระบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19" หรือ "Thailand COVID-19 Integrated Systems Simulation Lab (TCISS)" โดยมุ่งหวังประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือของการคิดเชิงระบบเพื่อออกแบบและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้วยคาดหวังให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีผลข้างเคียงจากการตัดสินใจเชิงนโยบายน้อยที่สุด

คณะผู้วิจัยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการเอกชน สื่อมวลชน ด้วยมุ่งหวังจะสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่สามารถนำข้อมูลที่ใช้ไปคาดการณ์สถานการณ์รวมถึงออกแบบและตัดสินเชิงนโยบายได้จริง ผู้สนใจสามารถทดลองใช้แบบจำลองที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น รวมถึงบทความวิชาการต่าง ๆ ได้จากเมนูทางด้านล่าง


บทความสถานการณ์การระบาดกับการคิดเชิงระบบ


5 คำถามสำคัญที่สังคมไทยไม่ควรปล่อยผ่าน:
ชวนคิดเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ระลอกโอมิครอน

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดสองปีที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลายสถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านระบาดวิทยา การคิดเชิงระบบ และการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

2) การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

3) การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

นอกจากจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับใช้ประกอบการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายในภาวะวิกฤต และสื่อสารกับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินการศึกษาวิจัยระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย คณะผู้วิจัยยังคาดหวังจุดประกายกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤต เพื่อเรียนรู้และพัฒนาระบบจัดการภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินในระยะยาว ผลจากการศึกษาและประสบการณ์ตรงจากการทำงานของคณะผู้วิจัยนำมาสู่การสังเคราะห์ตั้งประเด็นคำถาม 5 ข้อเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อชวนให้สังคมได้ย้อนคิดและร่วมกันค้นหาแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขบนพื้นฐานของหลักฐานวิชาการ (evidence-informed policy-making: EIPM) ภายใต้ข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนของข้อมูลและความท้าทายจากความกดดันรอบด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป