เว็บไซต์จากต่างประเทศเกี่ยวกับ Systems ThinkingInternational websites about Systems Thinking

เว็บไซต์จากต่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดและเครื่องมือของ Systems Thinking สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

The Systems Thinker

เว็บไซต์ที่รวบรวมแนวคิดและ How to ง่าย ๆ สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับ Systems Thinking รวมถึงเป็นเว็บที่รวบรวมบทความการประยุกต์ใช้ Systems Thinking ในบริบทต่าง ๆ ที่น่าสนใจอาทิ การตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารและพัฒนาองค์กร การศึกษา เป็นต้น

อ่านต่อ

Waters Center for Systems Thinking

องค์กร Waters Center for Systems Thinking มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจแนวคิดของ Systems Thinking และสามารถนำแนวคิดและเครื่องมือของ Systems Thinking ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายได้ ภายในประกอบไปด้วยโมดูลในการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายรูปแบบ

อ่านต่อ

System Dynamics Society

System Dynamics เป็นหนึ่งในศาสตร์ของ Systems Thinking ที่ประยุกต์การสร้างแบบจำลองบนคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย ศาสตร์ของ System Dynamics ถูกกล่าวถึงโดยศาสตราจารย์ Jay W. Forrester เป็นครั้งแรกในปี 1950 ในชื่อของ Industrial Dynamics ปัจจุบันมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ การบริหารจัดการองค์กร เศรษฐศาสตร์ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

อ่านต่อ

Swiss TPH

เว็บไซต์ Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) ได้รวบรวมเครื่องมือของ Systems Thinking ที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในบริบทของระบบสุขภาพและสาธารณสุขไว้อย่างหลากหลาย อาทิ Causal loop diagram (CLD), Social network analysis ฯลฯ

อ่านต่อ

ISSCSH

The International Society for Systems and Complexity Sciences for Health (ISSCSH) advocates and facilitates improved management of the inherent complexity within the articulation, cultivation, and restoration of health and wellness, particularly through effective and efficient delivery of healthcare services.

อ่านต่อ

Systems Thinking In Public Health

Systems thinking in public health course by Johns Hopkins University provides an introduction to systems thinking and systems models in public health. Problems in public health and health policy tend to be complex with many actors, institutions and risk factors involved. If an outcome depends on many interacting and adaptive parts and actors the outcome cannot be analyzed or predicted with traditional statistical methods.

อ่านต่อ

Sign up for newsletter : )

ติดตาม Health Systems DDLabs เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารกี่ยวกับกิจกรรม
และองค์ความรู้กระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

 


Health Systems Design
and Policy Decision Laboratories

ชั้น 8 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Let’s get in touch!

ddlabs.health@gmail.com
02-2011518 , 02-2011578