About Us

Health Systems DDLabs คือ พื้นที่เปิดสำหรับผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรด้านสุขภาพ นวัตกร และนักออกแบบที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็น “นักคิดเชิงระบบ” เพื่อร่วมสร้างสรรค์และออกแบบนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน และร่วมสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

" เราต้องการเห็นสังคมไทยมีบรรทัดฐานในการใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ เพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน "

What we do

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเป็นฐานคิดในการตัดสินใจด้านนโยบายสุขภาพ
และการออกแบบระบบสุขภาพของประเทศไทย

2. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดเชิงระบบ การวิจัยระบบสุขภาพ
และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ

3. สร้างสรรค์พื้นที่เปิดสำหรับนวัตกรที่มองหาโอกาสในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ
ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ

Our Core Team

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์
Borwornsom Leerapan, MD, PhD

บวรศมเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบระบบสุขภาพและการตัดสินใจนโยบายสุขภาพ งานวิจัยของเขาเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนในระบบสุขภาพ เช่น การออกแบบโครงสร้างเขตสุขภาพภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบเพื่อการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ บวรศมได้รับแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทด้านนโยบายสุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอกด้านการวิจัยระบบสุขภาพจากมหาวิทยาลัยแห่งมินนิโซตา และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย
Phanuwich Kaewkamjonchai, MD

ภาณุวิชญ์มีประสบการณ์ทำงานเป็นแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไปและรับผิดชอบงานบริหารและงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงในจังหวัดลพบุรี  และได้พบกับปัญหาที่ซับซ้อนหลายประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย  ทำให้เขาเริ่มสนใจศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงระบบด้วยตนเอง มีประสบการณ์เป็นกระบวนกรในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้กระบวน การคิดเชิงระบบในบริบทต่างๆภายในระบบสุขภาพ เช่น  การพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ฯลฯ ภาณุวิชญ์ได้รับแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

พญ.ณิชชากร ตั้งสถาพรพาณิชย์
Nitchakorn Tangsathapornpanich, MD

ณิชชากรมีความสนใจระบบทางเศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแต่วัยเด็ก จนได้มีโอกาสทำงานเป็นแพทย์ที่จังหวัดนครพนม  จึงให้ได้เห็นระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่น  และความเกี่ยวพันของสุขภาพกับระบบทางการปกครองและเศรษฐกิจ  เห็นว่าปัญหาความทุกข์ยากของผู้ป่วยของเธอไม่สามารถแก้ได้จากฝั่งสาธารณสุขเพียงแต่อย่างเดียว  เธอจึงออกสำรวจช่องทางในการสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้และพบว่าประเทศไทยยังขาดคนที่จะมาทำงานเชิงระบบอีกมาก  ณิชชากรวางแผนไปเรียนปริญญาโทด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในกลางปี 2562

พญ.กรกนก ศฤงคารีเศรษฐ์
Kornkanok  Saringkarisate MD, MPH

กรกนกสนใจปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขจากประเด็นเรื่องการสื่อสารทางสุขภาพและความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ  การมองระบบสุขภาพแบบเป็นองค์รวมทำให้เธอสามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและดูแลผู้ป่วยของเธอได้ดีขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็กซึ่งต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ปัจจุบันกรกนกทำงานเป็นแพทย์ควบคู่กับการทำงานวิจัยระบบสุขภาพ  กรกนกจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  และปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิชาสุขภาพแม่และเด็กและการสื่อสารทางสุขภาพจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

แพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์
Praewnapa Puntusavase, MEng

แพรวนภาทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการไหลในข่ายงานและโลจิสติกส์ สนใจกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาซับซ้อนอื่นๆ ภายในองค์กร และพยายามตอบคำถามของคำถามว่า ทำไมเราถึงมักจะมองเห็นแค่บางสิ่งในระบบที่เราศึกษาเท่านั้น? ทำไมเรามักสนใจแค่บางส่วนของระบบแต่ลืมองค์ประกอบทั้งหมดของระบบไป? แพรวนภาได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

กัญญาดา  อัศวโยคิน
Kanyada Assawayokhin, MA

กัญญาดาเป็นนักวิชาการการศึกษาในภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจงานวิจัยด้านการออกแบบเชิงศิลปะมวลชนนิยมเพื่อการพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อมัลติมีเดียของนักศึกษาระดับปริญญา และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของสังคมไทย กัญญาดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์ ศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและปริญญาโทด้านเดียวกัน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. พีรยา เพียรเจริญ

Peeraya  Piancharoen MD, MPH

พีรยาสนใจทางด้านระบบสุขภาพและสาธารณสุขโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับระบบสุขภาพจิต รวมถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงการรับบริการทางสุขภาพในระดับสุขภาพโลก การทำงานขณะเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลชลประทานและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีทำให้เธอตระหนักถึงความสำคัญของการมองปัญหาแบบองค์รวมโดยเฉพาะกับปัญหาระบบสุขภาพ พีรยาจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตจากมกาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาเฉพาะชีวสถิติและวิจัยระบบสุขภาพจิตในประเทศกำลังพัฒนา

พญ. ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์

Thanitsara Rittiphairoj, MD

ฐานิศราสนใจการพัฒนาระบบการบริการการป้องกันโรคอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในบริบทของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาสู่การลดทอนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและการแก้ปัญหาการสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน   ฐานิศรามีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยกับองค์กร Cochrane Eyes and Vision ประเทศสหรัฐอเมริกา   ฐานิศราจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบัน เป็นนักศึกษาปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

นพ. ณัฐวุฒิ เอี่ยงธนรัตน์

Natthawut Iangtanarat, MD

ณัฐวุฒิปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีประสบการณ์ทำงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงในจังหวัดเชียงราย มีความสนใจเรื่อง ‘การคิดเชิงระบบ’ เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและออกแบบนโยบายที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้ความสำคัญกับการทำงานเชื่อมโยงครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมในการผลักดันการขยายวงห่วงโซ่แห่งคุณค่าเพื่อพัฒนาให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน

Ramathibodi Health Systems Design
and Health Policy Decision Laboratories

ชั้น 8 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Let's get in touch!

ddlabs.health@gmail.com
02-2011518 , 02-2011578