กระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับการควบคุมโรคและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ (Systems Thinking for the Epidemic Control and Health Care Management)

Course Information

Course Instructor

HealthSystemsDDLabs HealthSystemsDDLabs Author

Welcome message

แนะนำกระบวนการคิดเชิงระบบ (Introduction to Systems Thinking)

กระบวนการคิดเชิงระบบและการควบคุมโรค (Systems Thinking and Epidemic Control)

เครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับการควบคุมโรค (Tools and Techniques in Systems Thinking for Epidemic Control)

การบูรณาการกระบวนการคิดเชิงระบบในการควบคุมโรคและการจัดการขีดความสามารถของระบบบริบาลสุขภาพ (Integrating Systems Thinking in Disease Control and Health Care Capacity Management)