ตัวเลขโควิดทางการต่ำกว่าความจริงเพียงใด?

ตัวเลขโควิดทางการต่ำกว่าความจริงเพียงใด?

28 กรกฎาคม 2564

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศม ลีระพันธ์
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


รายการ SuthichaiLIVE ออกอากาศทาง Youtube: suthichai live และ facebook: suthichai.yoon